Reisvoorwaarden van KTG-Reizen

Inleiding

KTG – Reizen is gevestigd en kantoorhoudend te Hengelo op de Jan Tinbergenstraat 364 te Hengelo.  Bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64392058 

KTG – Reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, geleden door deelnemers aan KTG – Reizen, door welke oorzaak dan ook ontstaan en door wie dan ook toegebracht, behoudens grove nalatigheid of duidelijk aantoonbare schuld. Evenmin is KTG – Reizen aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen, geld inbegrepen.

Geschillen
Als uw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, of als u ter zake geen genoegdoening wordt verschaft, kunt u desgewenst uiterlijk binnen vierentwintig (24) maanden na de datum van de indiening van uw klacht bij KTG – Reizen het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil bent u een vergoeding verschuldigd.
Alle vorderingsrechten verjaren twee jaar na afloop van de reis of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, twee jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.

Als u geen gebruik wilt maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure, heb u het recht om u tot de bevoegde rechter te wenden.

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is