Doeleinden verwerking

KTG-Solutions BV verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van onze (financiële) administratie, rapportage . Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving. In deze privacy verklaring leggen we uit wat we doen met uw gegevens en wat uw rechten en plichten zijn.

Wettelijke grondslag verwerking

KTG- Solutions BV verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

Verstrekking persoonsgegevens

Als klant bent u verplicht tot het verstrekken van de volgende persoonsgegevens aan KTG – Solutions BV NAW gegevens.

Categorieën persoonsgegevens

Naast de verplicht te verstrekken gegevens kunnen aanvullende gegevens in de genoemde systemen verwerkt worden, waaronder NAW gegevens van meerdere contactpersonen of afdelingen van uw bedrijf en persoonsgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) bij uw bedrijf.

Website

Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Geheimhouding

Medewerkers van KTG – Solutions BV. hebben een strikte geheimhoudingsplicht m.b.t. alle informatie die bedoeld of onbedoeld m.b.t. uw bedrijf is verkregen of inzichtelijk is. Deze geheimhouding geldt ook onverminderd voor onze leveranciers.

Apparatuur

Medewerkers van KTG – Solutions BV hebben de beschikking over apparatuur (zowel vaste werkstations en laptops) waarmee op de kantoorlocatie of remote toegang tot uw persoonsgegevens kan worden verkregen. KTG – Solutions BV maakt gebruik van een beveiligd netwerk en hanteert een beleid dat niet op openbare werkplekken of hotspots gewerkt mag worden.

Ontvangers persoonsgegevens

KTG – Solutions BV zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Printen van persoonsgegevens

Elke uitdraai waarop uw persoonsgegevens zichtbaar zijn, zal niet worden bewaard en na gebruik direct vernietigd. In beginsel zal KTG – Solutions BV geen persoonsgegevens printen. KTG-Solutions BV hanteert het principe van digitaal werken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door KTG – Solutions BV worden bewaard tot maximaal 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Rechten als klant

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als klant heeft u ook het recht KTG – Solutions BV. te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan KTG – Solutions BV verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die KTG – Solutions BV doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door deze schriftelijk per email of per post aan te vragen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

KTG – Solutions BV

Landmansweg 180

7557 XK  Hengelo (ov)

info@ktg-solutions.com

06-51844691

 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door KTG – Solutions BV, neem dan contact op met onze contactpersoon voor de gegevensbescherming,  Mevrouw Postma -Jansen via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als klant heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, 09002001201